Beleidsplan Stichting Baobab Kids

Versie 2022

1. Missie en visie

Stichting Baobab Kids is een kleine vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor de exploitatie van het dagopvangcentrum en het revalidatiecentrum “Baobab Kids” in Blantyre, gelegen in het zuiden van Malawi. Zij voorziet het dagopvangcentrum en het revalidatiecentrum van de benodigde financiële ondersteuning en advies. Dit ter verbetering van de leefomstandigheden en toekomstverwachtingen van een groep kwetsbare kinderen in dit deel van Malawi. Een respectvolle samenwerking met de lokale gemeenschap staat hierbij voorop.

Stichting Baobab Kids streeft naar een vooral stabiele financiële positie zodat de continuïteit van dagopvang en revalidatie over meerdere jaren kan worden gewaarborgd. Binnen de dagopvang worden circa 40 kinderen opgevangen, krijgen zij onderwijs en dagelijks twee maaltijden. Hiermee wordt een directe bijdrage geleverd aan het welzijn en de zelfredzaamheid van deze kinderen en wordt tevens de lokale gemeenschap ondersteund.

In het revalidatiecentrum kunnen dagelijks maximaal 15 kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking terecht voor behandeling, medicatie en activiteiten. Hiertoe zijn fysiotherapeuten aanwezig en wordt er samengewerkt met verpleegkundigen en artsen in de regio.

2. Actueel Beleid

De Stichting ondersteunt en financiert het dagopvangcentrum en revalidatiecentrum, te noemen het Project “Baobab Kids”. Zonder de voorzieningen van Baobab Kids hebben bedoelde kinderen nauwelijks perspectief, laat staan toekomstperspectief. Het belang voor de lokale gemeenschap wordt hierbij meegewogen.

In 2021 heeft de focus enerzijds gelegen op de exploitatie van de dagelijkse opvang, de maaltijdvoorziening, incidenteel vervoer van en naar de daycare voor degenen die daar niet zelf voor kunnen zorgen en het onderwijs. De activiteiten worden in 2022 gecontinueerd.

Anderzijds heeft de focus gelegen op de exploitatie van het revalidatiecentrum en het optimaal benutten van de dagelijkse capaciteit. Hieronder valt ook het inzetten van vervoer voor degenen die daar niet zelf voor kunnen zorgen. In 2022 wordt dit gecontinueerd en blijft de volle inzet het samenwerkingsverband met regionale werkende artsen en verpleegkundigen in stand houden.

Het dagopvangcentrum en het revalidatiecentrum  hadden in 2021 nadrukkelijk te maken met beleid rond  Covid-19. Het dagopvangcentrum moest vanwege overheidsmaatregelen tijdelijk sluiten, de instroom richting het revalidatiecentrum hoefde met toepassing van diverse maatregelen, niet te  worden beperkt. Ok in 2022 zullen naar verwachting maatregelen gelden. In 2021 is gestart met de bouw van een zogenaamd vrijwilligers huisje. Hier kunnen vrijwilligers en stagiaires uit bijvoorbeeld Nederland tijdelijk verblijven. Eind 2021 is de bouw gerealiseerd, in 2022 zal aandacht uitgaan naar de exploitatie van het huisje.

3. Werkzaamheden en inzet

De werkzaamheden ter plekke worden verricht door in hoofdzaak lokale medewerkers. In 2022 zullen op het project 10 medewerkers worden ingezet: 2 managers voor het totale project, 2 kleuterjuffen ten behoeve van het onderwijs, 2 fysiotherapeuten, 3 medewerkers ten behoeve van de keuken en schoonmaak en 1 medewerker ten behoeve van de tuin en beveiliging. Daarnaast zijn er meerdere vrijwilligers die breed inzetbaar zijn.

De benodigde materialen worden lokaal ingekocht waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de economische ontwikkeling van de lokale gemeenschap. Sinds de opening van het dagopvangcentrum in april 2014 maken gemiddeld een veertigtal kinderen van maandag t/m vrijdag dagelijks gebruik maken van de faciliteiten. Het in april 2018 geopende revalidatiecentrum biedt plaats aan maximaal 15 kinderen per dag. 

Er vindt meerdere malen per week via de digitale media overleg plaats over voortgang en ontwikkelingen. Naar verwachting zullen enkele bestuursleden in 2022/2023 een bezoek brengen aan het dagopvangcentrum en het revalidatiecentrum teneinde het totale project te bekijken en te evalueren. Dit afhankelijk van ontwikkeling op het gebied van Covid-19. De kosten van deze reis zullen niet voor rekening van de stichting komen.

4. Organisatiestructuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 leden:

  • De heer Peter Noordermeer, voorzitter
  • Mevrouw Jeannet Noordermeer-Boonstra,  penningmeester
  • Mevrouw Anouk van Onna, secretaris
  • Mevrouw Thamara van der Spek, algemeen bestuurslid

De bestuursleden zijn tevens de uitvoerende vrijwilligers van de stichting, waarbij de taken (globaal) als volgt zijn verdeeld:

  • Peter Noordermeer voor contacten, fondswerving en overige activiteiten
  • Jeannet Noordermeer-Boonstra voor financiën, nieuwsbrief, fondswerving en website
  • Anouk van Onna, voor fondswerving, vice-penningmeesterschap en website
  • Thamara van der Spek voor sociale media, fondswerving en overige.

De werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Bestuursleden wensen geen vergoeding te ontvangen, anders dan een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten zoals aanschaf van briefpapier, printerinkt en dergelijke. In de praktijk worden echter deze kosten in nagenoeg alle gevallen door de bestuursleden voor eigen rekening genomen.


5. Werving van de fondsen

De activiteiten van het project “Baobab Kids” worden gefinancierd uit donaties, sponsoring, schenkingen, inzamelingsacties en dergelijke. De stichting heeft op dit moment een relatief bescheiden loyaal netwerk van donateurs die periodiek (maandelijks) schenken.

De rubriek  “Nieuws” van deze site geeft een goede indruk van de donateurs. In de rubriek “Sponsors” kunt u kennis maken met onze vaste sponsors!

In 2021 is de Stichting Baobab Kids erin geslaagd om het donateursnetwerk in stand te houden. Er moest helaas afscheid worden genomen van een grotere sponsor. In 2022 wil de stichting de bekendheid van haar werk blijven vergroten via de website en de daaraan gekoppelde communicatiemogelijkheden (nieuwsbrief, sociale media), pr-inzet bij evenementen en rechtstreekse benadering van regionale media. En door gebruik te maken van de communicatiemedia van enkele grotere organisaties waarmee de stichting een goede band onderhoudt zoals Plantise te Bleiswijk, Stichting Vrouwen voor Vrouwen en kerkelijke instellingen in Bleiswijk. Op deze manier wordt gestreefd naar verdere uitbreiding van het broodnodige donateursnetwerk en nieuwe sponsors. Daarnaast worden mogelijke donateurs rechtstreeks benaderd.

6. Beheer van het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door vastlegging van de gelden op een bankrekening bij de Rabobank, waarop ontvangsten en uitgaven worden verantwoord. De noodzakelijke uitgaven die plaatsvinden binnen het dagopvangcentrum en revalidatiecentrum lokaal in Malawi worden gefactureerd en digitaal verantwoord naar het bestuur. De penningmeester verantwoordt deze uitgaven in de boeken. Deze boeken worden jaarlijks gecontroleerd en als overzicht op de site geplaatst. Stichting Baobab Kids heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Met het oog op de gewenste meerjarige bedrijfsvoering is in deze fase sprake van een daarop afgestemde spaarrekening.

7. Besteding van het vermogen

De besteding van gelden is transparant, inzichtelijk en opvraagbaar. De gelden gaan naar het project “Baobab Kids”. De kosten van de Stichting beperken zich tot kosten voor betalingsverkeer, website en fondsenwerving. Als Stichting met een ANBI-status worden relevante documenten uiteraard gepubliceerd op de website van de Stichting.

In geval van opheffing van de stichting zal het nog in kas aanwezige geld ten gunste komen van een vergelijkbare ANBI.